Tạo sự liên kết trong công ty (phần 3)


Phác thảo chiến lược 

Một chiến lược được cần nhắc kỹ và hợp lý sẽ giúp nhóm của anh hoàn thành mục tiêu và góp phần tăng tính cạnh tranh cho công ty. Một chiến lược tốt sẽ vạch rõ những gì công ty sẽ thực hiện, và quan trọng hơn là những gì công ty sẽ không thực hiện. 

Những câu hỏi chiến lược cơ bản liên quan đến các vấn đề sau: khách hàng, nguồn vốn, năng lực, và các cam kết. Hãy sử dụng danh mục dưới đây để nhanh chóng phác thảo chiến lược cho nhóm. 

• Khách hàng: Trong số những nhóm khách hàng hiện tại, chúng ta sẽ tiếp tục phục vụ nhóm nào? Chúng ta sẽ từ bỏ thị trường nào? Thị trường mới nào chúng ta sẽ khai phá và khi nào thì sẽ tiến hành? 

. Nguồn vốn: chúng ta sẽ duy trì hoạt động kinh doanh nào, sẽ đầu tư vào đâu và thu được lợi nhuận từ đầu? Chúng ta cẩn thêm bao nhiêu vốn, khi nào cần? Số vốn này sẽ lấy từ đầu? 

. Năng lực: Điểm mạnh, điểm yếu của công ty là gì? Chúng ta có thể tăng cường những năng lực hiện tại nào của công ty (ví dụ như tổ chức phát triển mạnh sản phẩm mới samsung galaxy s4)? Chúng ta cẩn xây dựng điểu gì? Chúng ta cấn sáng tạo hoặc tiếp thu điểu gì? 

Tạo sự liên kết trong công ty
Phân tích điểm mạnh điểm yếu để đưa ra chiến lược tối ưu


. Cam kết: Chúng ta cần phải thực hiện những cam kết quan trọng nào? Khi nào? Chúng ta phải duy trì hoặc hủy bỏ những cam kết khó thay đổi nào trước đây? 

Việc nghiên cứu về chiến lược kinh doanh không nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của cuốn sách này( ví dụ chiến lược kinh doanh đồ điện tử như điện thoại Samsung note edge). Nhưng anh cũng có thể tìm thấy cầu trả lời cho các câu hỏi này ở các nguổn tài liệu tham khảo khác. (Hãy xem phần gợi ý những tài liệu tham khảo ở cuối cuốn sách này). Mục đích chính của chúng ta bây giờ là đánh giá chiến lược bằng việc xem xét tính mạch lạc, chất lượng và khả năng thực hiện của chiến lược đó. 

Đánh giá sự gắn kết trong công ty 

Có sự logic giữa việc lựa chọn phản khúc thị trường, sản phẩm, công nghệ, kế hoạch và mục tiêu - những yếu tố hình thành nên chiến lược không? Hãy phân tích xem các yếu tố của chiến lược có ăn khớp với nhau không, có logic không, để đảm bảo chiến lược này hợp lý từ đẩu đến cuối. Liệu người phát triển chiến lược đã tính đến những trường hựp phát sinh và những mặt thực tế khi thực hiện chưa? 

Anh đánh giá tính logic của chiến lược như thế nào? Hãy bắt đầu bằng việc xem xét các tài liệu miêu tả chiến lược của nhóm, ví dụ như những kê' hoạch chiến lược và sứ mệnh của nhóm. Sau đó, phân chia chiến lược thành các phẩn nhỏ hơn - thị trường, sản phẩm, kỹ thuật, kế hoạch phản theo chức năng và mục tiêu. Hãy tự hỏi bản thần: các hướng khác nhau trong chiến lược có hỗ trợ nhau không? Có sự liên kết logic giữa các mảng không? Cụ thể hơn, việc phân tích thị trường có liên kết vững chắc với mục tiêu của nhóm không? Ngần sách phát triển sản phẩm có phù hợp với vốn đầu tư đã được lên kế hoạch theo từng giai đoạn của chiến lược không? Các kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng để nhân viên bán hàng có thể thực hiện chưa? 

Nếu toàn bộ chiến lược hợp lý, anh sẽ dễ dàng nhận ra các mối liên kết. 

Cùng chủ đề

No comments:

0 comments:

Tin tức mới

Mẫu đồng hồ bán chạy nhất

Xem nhiều